Naar inhoud

De mogelijke toekomstscenario’s voor artificial intelligence

De doorbraak van artificial intelligence (AI) als technologie is vergelijkbaar met de komst van de elektriciteit of het internet. Het aantal toepassingen is dusdanig groot dat het moeilijk te voorspellen is welke invloed AI-implementaties op het menselijke leven krijgen. Deze toekomst hangt bovendien niet alleen af van verdere technologische innovaties, maar ook van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Terwijl de Europese Unie (EU) en de afzonderlijke lidstaten bezig zijn met de gewenste vormgeving van die toekomst, zijn in het onderzoeksrapport ‘The many futures of Artificial Intelligence – Scenarios of what AI could look like in the EU by 2025’ van accountants- en adviesorganisatie PwC vier scenario’s uitgewerkt van de wijze waarop artificiële intelligentie in de EU eruit kan zien in 2025.

De toekomst van artificial intelligence

Deze extreme scenario’s zijn gebaseerd op twee vragen of onzekerheden. De eerste vraag behelst de rol van de overheden. Stimuleren en sturen de overheden de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie actief of laten ze dat aan de vrije markt over? De tweede vraag heeft betrekking op de regelgeving. Passen de overheden strikte regelgeving toe rond het verzamelen van data, de ontwikkeling van algoritmes en de marktmacht van grote technologiebedrijven of geven ze de voorkeur aan liberalere regelgeving die – mogelijk – leidt tot een innovatief klimaat?

Uit het rapport kun je opmaken laat zien dat de perfecte toekomst voor artificial intelligence niet bestaat. Wel is duidelijk wat de gevolgen zijn van de keuzes die overheden maken en waarop bedrijven zich kunnen voorbereiden. Wie deze scenario's bekijkt, ziet dat er trade-offs gemaakt worden en dat verschillende niveaus van wetgeving verschillende uitkomsten hebben op de toekomst van artificiële intelligentie. De onderzoekers komen niet met antwoorden, maar stellen wel een wezenlijke vraag. Wat is de gewenste uitkomst voor Europa?

Onzekerheden in de AI-toekomstscenario’s

Strikte regelgeving of focus op innovatie?

Hoe ontwikkelt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zich? Staan regelgevers uitzonderingen toe op de wet- en regelgeving om innovatie te stimuleren of leggen ze boetes op? Doen ze dat ook als dat de mogelijkheden voor organisaties om te innoveren inperkt?

Een strikte of liberale regelgeving heeft onder andere betrekking op de regelgeving rond het verzamelen van persoonsgegevens. De EU heeft met de invoering van de AVG een gouden standaard gezet rondom de bescherming van privacy. Deze relatief jonge wetgeving is echter nog niet uitgekristalliseerd. De AVG verplicht organisaties bijvoorbeeld om een minimale hoeveelheid data te verzamelen en deze alleen te gebruiken voor doelen die vooraf zijn gedefinieerd. Het is nu nog onduidelijk of er in de toekomst uitzonderingen worden toegestaan op deze bepaling, bijvoorbeeld voor specifieke innovaties die bijdragen aan het collectieve belang. Als de EU vasthoudt aan een strikte interpretatie, begrenst dat de mogelijkheden van organisaties om te innoveren met data.

Houden regelgevers meer toezicht op het verzamelen en gebruiken van data door grote technologiebedrijven? Stimuleren regelgevers als alternatief de innovaties van start-ups?

Het publiek en de politiek bekijken in toenemende mate de marktmacht van grote Amerikaanse – en ook steeds meer Chinese – technologiebedrijven met een kritische blik. Dit betreft een breed scala aan aspecten: hun marketingstrategie, hun dataverzameling en hun – vermeende – negatieve invloed op de nationale veiligheid. Deze zogenoemde BigTechs zijn nu nog de grote drivers achter de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetgeving die de marktmacht van die grote bedrijven raakt, kan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vertragen, vooral als innovaties veel financieel en menselijk kapitaal vergen. Het kan er ook toe leiden dat de markt afhankelijker wordt van start-ups.

Actieve overheidspush of marktgedreven artificial intelligence?

Hoeveel investeren de overheden in artificiële intelligentie? Nemen de overheden een leidende rol op zich in het aanwijzen van gebieden waar innovaties moeten plaatsvinden? Of blijft dit het domein van private ondernemingen?

De overheden kunnen zelf direct investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie of investeringen in AI-toepassingen stimuleren, bijvoorbeeld door fiscale maatregelen, subsidies of andere financiële prikkels. Overheden zijn in staat dat heel gericht te doen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van artificial intelligence in heel specifieke gebieden te stimuleren, zoals de gezondheidszorg. Als het juist de markt is die de ontwikkeling van artificiële intelligentie drijft, bepaalt de markt wat de prioriteitsgebieden zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Spelen de overheden een actieve rol in de talentontwikkeling? Zijn zij bereid te investeren in het onderwijs en in de herscholing en omscholing van de medewerkers van vandaag?

Aan de ene kant van het spectrum investeren de overheden in het opzetten van onderwijsinstellingen voor de bijscholing en omscholing van mensen, participeren ze in de ontwikkeling van nieuwe curricula en zetten ze ontwikkelingsfondsen en onderzoeksfondsen op. Als dit wordt overgelaten aan de markt, zijn het juist ondernemingen die zelf zorgen of lobbyen voor de beschikbaarheid van talenten.

Scenario 1: voorbereiding ontmoet kans – duurzame artificial intelligence

 • Dit is een langzamere ontwikkeling van artificiële intelligentie als gevolg van een strengere regelgeving. De ontwikkeling van AI-toepassingen verloopt langzamer. Maar de implementaties die uiteindelijk op de markt komen, zijn kansrijk.
 • De focus van de overheid bepaalt welke toepassingen prioriteit krijgen en gestimuleerd worden.
 • Omdat consumenten vertrouwen hebben in de applicaties, adopteren zij deze relatief gemakkelijk.
 • Technologiebedrijven, inclusief start-ups, concurreren met elkaar op basis van dataveiligheid en dataprivacy.

Het Verenigd Koninkrijk is het referentiekader.

Scenario 2: met het oog op de beloning – groeigerichte artificial intelligence

China is het referentiekader.

Scenario 3: snelle mislukking of snel succes – experimentele artificial intelligence

 • De ontwikkeling van artificiële intelligentie versnelt door de grote investeringen in veel AI-toepassingen door grote technologiebedrijven, die blijvend kleinere start-ups overnemen.
 • De investeringen gaan in alle richtingen. Daarbij geldt dat veel applicaties commercieel niet haalbaar zijn.
 • De grote bedrijven lobbyen zelf voor regelgeving of doen aan zelfregulering om het vertrouwen van de consumenten te behouden.
 • Dit is een langzamere adoptie van AI-toepassingen omdat consumenten in de EU gevoelig zijn voor privacyissues.

De Verenigde Staten van Amerika zijn het referentiekader.

Scenario 4: gebalanceerde benadering – voorzichtige artificial intelligence

 • Dit is een langzamere ontwikkeling van artificiële intelligentie vanwege wettelijke beperkingen voor het datagebruik en de controle op algoritmes.
 • De grote technologiebedrijven staan onder druk omdat zij moeten voldoen aan richtlijnen rond de privacy en de algoritmes. Ze hebben daardoor moeite met het terugverdienen van hun investeringen.
 • Er zijn groeiende zorgen over de marktmacht van de grote technologiebedrijven en er bestaat druk op de overheid om grenzen te stellen aan de manier waarop die ondernemingen data verzamelen en toepassen.
 • De adoptie van AI-toepassingen komt later dan verwacht op gang omdat het vertrouwen van de consumenten niet gemakkelijk te winnen is.
Nederland is het referentiekader.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

 • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
 • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie