Naar inhoud

Kennisontwikkeling Digital Marketing noodzaak door scholingsplicht

Per 1 juli is de Wet Werk en Zekerheid ingetreden. Veel aandacht wordt geschonken aan de aanpassing van de ketenregeling en de wijziging van de ontslagroutes in deze wet. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten leiden eerder tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. En de ontslagvergoeding is omgezet in een transitievergoeding, hetgeen het einde van de kantonrechtersformule betekent. Maar in aanvulling op het goed werkgeverschap is in de nieuwe wet ook een scholingsplicht opgenomen. Een onderbelicht aspect nu de digitale transformatie definitief doorzet.

Onvoldoende kennis digitale transformatie

De voortgaande digitalisering heeft het vakgebied van marketing en communicatie definitief andere contouren gegeven. De consumenten beschikken over steeds meer informatie en dat leidt tot andere vormen van interactie. De klantbelevenis wordt meer en meer centraal gesteld. De digitale industrie ziet de omzet dan wel voortdurend groeien, maar ziet ook dat gekwalificeerd personeel schaars is. Kennisontwikkeling op het gebied van customer experience, customer relationship management (CRM) en customer service zijn niet alleen noodzaak, door de nieuwe wet is onderwijs in Digital Marketing zelfs een verplichting.

Werkgevers verplicht scholing te bieden

In de nieuwe wet is de scholingsplicht op de volgende manier geformuleerd: “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.” Het bieden van voldoende scholing is voor werkgevers dus vanaf 1 juli van dit jaar een verplichting.

Voortdurende verandering inhoud werk

De scholingsplicht is ingegeven door het feit dat mensen door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd steeds langer doorwerken. Arbeidsmobiliteit zal daardoor van toenemend belang worden, zeker gezien de voortdurende verandering van de inhoud van de werkzaamheden. De overheid beoogt mensen breed en langdurig inzetbaar te laten zijn. Dit is alleen mogelijk door een stevige inzet op het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis. De scholingsplicht dient dan ook een stimulans te zijn voor werkgevers scholing te bieden aan werknemers.

Gevolgen niet voldoen aan scholingsplicht

In de wet is opgenomen dat scholing voortaan vastgelegd dient te worden. Daarnaast zijn in de wet bepalingen opgenomen die gevolgen hebben indien niet aan deze verplichting is voldaan. Zo kan een werknemer niet langer ontslagen worden wegens disfunctioneren, als blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft zorg gedragen voor scholing van de betreffende werknemer. De scholingskosten kunnen in bepaalde gevallen wel op de transitievergoeding in mindering worden gebracht bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie