Naar inhoud

Klimaatrisico’s vaak genegeerd bij beursgenoteerde bedrijven

Bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bestaat onvoldoende oog voor de klimaatrisico's die worden gelopen. Vooral bij bedrijven in niet-financiële sectoren worden slechts in beperkte mate de belangrijkste klimaatrisico’s onderkend die worden gelopen met de activiteiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de fysieke risico's van extreem weer en de gevolgen hiervan, zoals overstromingen, orkanen en droogte. Ook de mogelijke transitierisico's die een groenere economie met zich meebrengt, worden onderschat.

Uit een onderzoek onder 25 AEX-genoteerde bedrijven van accountants- en adviesorganisatie KMPG – waarvan de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Are Dutch companies adressing the right climate-related risks’ – blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven extreme weersomstandigheden niet worden beschouwd als een van de belangrijke financiële risico's die de onderneming loopt.

“Dat is opvallend”, stelt Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability. “Want de meeste bedrijven – ongeacht de branche waarin zij opereren – zijn zelf of via hun keten op verschillende locaties actief en hebben dus te maken met deze risico's.”

Olie- en gassector onderscheidt zich

Uit het onderzoek blijkt dat alleen bij bedrijven in de olie- en gassector klimaatrisico's die van invloed zijn op de financiële prestatie op waarde worden geschat. “Deze organisaties zijn bijvoorbeeld goed voorbereid op de mogelijke gevolgen voor de strategie, reputatie en aansprakelijkheid”, aldus Wim Bartels. “En bij die bedrijven is men zich bewust van de invloed van CO2-beprijzing en het feit dat de wijze waarop men met het klimaat omgaat gevolgen kan hebben voor consumentenvoorkeuren.”

“Dit komt natuurlijk voort uit de toenemende aandacht van overheden voor de sector fossiele energie in de beweging naar een CO2-neutrale economie en de toenemende eisen van aandeelhouders om te voldoen aan de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures of de strategie in lijn te brengen met de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs.”

Blik op de lange termijn ontbreekt

“Als bij bedrijven de klimaatrisico’s wel worden erkend, blijken vooral de risico’s te zijn geïdentificeerd die zichtbaar zijn of op een korte termijn invloed hebben. Een blik op de lange termijn ontbreekt. Klimaatrisico's zijn bij uitstek langlopend en niet-lineair. Dat betekent ook dat de risico's zeer onzeker zijn, zowel in termen van waarschijnlijkheid als impact. In dat opzicht verschillen deze ook van de meeste traditionele bedrijfsrisico's. Bij de meeste bedrijven richt men zich vooral op klimaatrisico's die al een impact hebben gehad op het bedrijf of zichtbaar zijn geweest in de media.”

“Denk dan bijvoorbeeld aan extreem weer dat zorgt voor productieonderbrekingen en de waarde van de bedrijfsbezittingen vermindert en de beprijzing van de CO2-uitstoot die leidt tot hogere operationele kosten. Voor de langere termijn missen bedrijven met name transitierisico's, de risico's die bedrijven lopen als gevolg van de beweging naar een groene economie en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de waarde van bedrijfsbezittingen.”

“Deze risico's zijn met name het gevolg van veranderend klimaatbeleid, strengere milieuwetgeving, nieuwe technologie en veranderingen in het gedrag van consumenten die het gevolg zijn van een samenleving die minder CO2 uitstoot. Aanpassing is niet altijd eenvoudig en vraagt dus om tijdige voorbereiding op die veranderende wereld. Tegen de tijd dat de risico's realiteit zijn geworden, is het te laat.”

Klimaatrisico’s identificeren

“Het onderschatten van klimaatrisico’s kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben, zoals verlies van inkomsten, snel in waarde dalende bezittingen en hogere operationele en aansprakelijkheidskosten. Maar het gevolg kan ook zijn dat bedrijven er niet in slagen om kansen die zich in de toekomst voor doen te verzilveren. Dat betekent in ieder geval dat de onderneming er niet in slaagt zoveel mogelijk waarde te creëren.”

“Het is dan ook essentieel dat bedrijven de klimaatrisico's identificeren die het meest relevant zijn en worden, waarbij de diversiteit van het productaanbod en de geografische spreiding van het bedrijfsbezit in ogenschouw moet worden genomen. Een gedegen beeld van met name de fysieke klimaatrisico's – die zeer lokaal gericht kunnen zijn – is essentieel. Orkanen kunnen bijvoorbeeld een aanzienlijk risico vormen voor bedrijven met activiteiten in gebieden waar deze frequent voorkomen, zoals de Verenigde Staten van Amerika. En de zeespiegelstijging is bijzonder relevant voor bedrijven die actief zijn in laaglandgebieden als Nederland.”

“Van groot belang is de risico’s niet alleen te overwegen, maar ook om de onderlinge afhankelijkheid te bekijken. Extreme droogte kan voor een voedingsmiddelenbedrijf immers niet alleen resulteren in risico's voor de gewasopbrengsten, maar ook in veranderend consumentengedrag omdat producten niet beschikbaar zijn van of extreem duur geworden zijn.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie