Naar inhoud

Luide roep om meer transparantie in vennootschapsbelasting

Het is en blijft een heikel onderwerp onder consumenten: belastingen. Zeker als aan het licht komt dat grootverdieners op slinkse wijze hun fiscale verplichtingen ontlopen, zoals bijvoorbeeld de Panama-papers hebben onthuld. De publicaties brachten veel misstanden aan het licht over vennootschappen die hun geld wegsluizen naar belastingparadijzen. Steeds luider klinkt de roep om meer transparantie. Daarnaast wordt ook steeds vaker de vraag opgeworpen of de tijd niet rijp is om de heffing van vennootschapsbelasting van vennootschappen aan te passen.

Fiscale transparantie

Stan Stevens en Ton Stevens spreken op 14 september 2018 op de Tilburg University tijdens hun oratie over deze twee invalshoeken van fiscale transparantie spreken. Enerzijds transparantie in de betekenis van openbaarheid van informatie over belastingen, het fiscale beleid van de overheid en de fiscale strategie van ondernemingen. Anderzijds transparantie in de zin dat fiscaal door een rechtsvorm heen wordt gekeken en fiscaal slechts de achterliggende belanghebbenden in aanmerking worden genomen. In beide gevallen wordt de vraag behandeld of meer fiscale transparantie wenselijk is.

Meer inzicht

Stan Stevens behandelt in zijn rede de vraag welke rol transparantie in het belastingrecht speelt. Transparantie wordt vaak gezien als een goed instrument om agressieve belastingontwijking te bestrijden. Aan transparantie over belastingen zijn echter ook risico's en nadelen verbonden. Andere waarden, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy, moeten ook worden beschermd. De discussie over een goede balans tussen die waarden is nog onvoldoende gevoerd. In zijn rede doet hij een aantal aanbevelingen om de transparantie over belastingen te vergroten. Zo stelt hij voor dat ondernemingen zelf meer inzicht geven in de belastingen die zij betalen door per land aan te geven hoeveel belasting zij betalen: public country-by-country reporting. En hij pleit voor het anoniem beschikbaar stellen van gegevens die in de aangiften vennootschapsbelasting zijn opgenomen.

Grensoverschrijdend

Ton Stevens benadert het begrip fiscale transparantie fiscaaltechnisch. Met het beginsel van rechtsvormneutraliteit als leidend principe komt hij tot een drietal aanbevelingen om de heffing van vennootschapsbelasting aan te passen. Zo pleit hij voor afschaffing van de open commanditaire vennootschap, de invoering van een optiestelsel alsmede de introductie van een grensoverschrijdende fiscale eenheidsregime. Als gevolg van recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie dreigt er namelijk juist een inperking van dit regime.

Stan Stevens en Ton Stevens zijn per 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg School of Economics and Management.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie