Naar inhoud

Nederlandse economie vertoont stabiele groei in 2016

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 2,1 procent. De toename wordt breed gedragen. De consumptie van huishoudens groeit, bedrijven blijven meer investeren en de groei van de uitvoer zet door. De geraamde beperking van de gasproductie in Groningen remt de aanwas met 0,2 procent. De wereldhandel neemt met 4,3 procent toe, maar het internationale beeld is met grote onzekerheid omgeven. Deze verwachtingen spreekt het Centraal Planbureau uit in de decemberraming 2015 'Economische vooruitzichten 2016'.

Economische groei in woelige wereld

De wereld is volop in beweging. De toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terrorisme hebben grote maatschappelijke gevolgen. De economische effecten zijn in 2016 naar verwachting beperkt. Zo neemt de bevolking toe met 0,3 procent en verslechtert het overheidstekort met 0,1 procent. Belangrijker voor de economische groei zijn de sterke fluctuaties in olieprijzen, wisselkoersen en beurskoersen. De wereldhandelsgroei in 2015 is volatiel. Voor 2016 wordt een gematigde groei van de relevante wereldhandel van 4,3 procent verwacht.

Groei marktsector houdt aan

De consumptie groeit volgend jaar met ruim 2 procent, de individuele besparingen blijven op peil. Het beschikbaar inkomen neemt toe door hogere lonen bij een lage inflatie, door een toename van de werkgelegenheid en door de lastenverlichting van 5 miljard euro die in deze raming is verwerkt. De stijging van de zorgpremie dempt die van de koopkracht. De investeringen nemen toe in reactie op de gunstige ontwikkeling van de economie en de toegenomen winstgevendheid. De uitvoer groeit door verdere daling van de eurokoers en de groei van de wereldhandel, terwijl de gasexport afneemt. Vooral de marktsector profiteert van de groeiende vraag, met een productiegroei van 2,7 procent.

Werkloosheid daalt traag

De daling van de werkloosheid is in 2016 beperkt doordat naast de werkgelegenheid ook het arbeidsaanbod sterk toeneemt. Bedrijven trekken meer personeel aan en houden meer personeel vast om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De werkgelegenheid bij de overheid neemt licht toe, terwijl die in de zorgsector licht afneemt. Tegelijkertijd stijgt ook het arbeidsaanbod door demografische factoren, het stimulerend effect van beleid waaronder het 5-miljard-pakket en de terugkeer op de arbeidsmarkt van ontmoedigden.

Structurele overheidstekort neemt toe

Het tekort van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) daalt van 2,2 procent in 2015 naar 1,8 procent in 2016 door de economische groei en ombuigingen vanuit het regeerakkoord Rutte-Asscher. De vermindering van gasopbrengsten en de lastenverlichting in het 5-miljard-pakket dempen de tekortvermindering. Het structurele tekort loopt op van 1,3 procent bruto binnenlands product (bbp) in 2015 tot 1,9 procent bbp in 2016, vooral door de afnemende gasbaten. De overheidsschuld daalt naar 65 procent bbp.

Het volledige rapport kun je downloaden op de website van het CPB.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie